Община Бургас напомня на всички домоуправители, че съгласно Закона за управление на етажната собственост - /ЗУЕС/, всеки собственик, ползвател или обитател е длъжен да впише в домовата книга домашните любимци, които се отглеждат и се извеждат на обществени места. За кучетата е необходимо в домовата книга да бъде вписан и номерът на ветеринарномедицинския паспорт.

Домоуправителите на входовете на сгради, които са в режим на етажна собственост, са длъжни в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост да предоставят информацията на Областната дирекция по безопасност на храните и на Общината.

В изпълнение на законовите изисквания в срок до 15.03.2023 г. всеки управител на етажна собственост на територията на община Бургас следва да подаде информация в Общинска администрация – Бургас /на гише или по ел. поща obshtina@burgas,bg/ за броя на вписаните в книгата на етажната собственост домашни любимци – кучета.

Регистрацията на домашните любимци е важна стъпка за тяхното правилно отглеждане. След като информацията за дадено животно постъпи в Община Бургас, експерти издават предписания на неговия собственик то да бъде регистрирано по надлежния ред и да му бъде поставен чип. Това е от своя страна е превенция към изоставянето на домашни любимци на улицата.

Информираме, че за неизпълнение на задълженията по Закона за управление на етажната собственост, на домоуправителя се налага глоба от 300 до 1000 лева.