У В Е Д О М Л Е Н И Е
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -БУРГАС“ ЕООД
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението на община Бургас, че има намерение да осъществи инвестиционно намерение: Изграждане на нов трафопост- тип БКТП с размери 4,46 м. х 2.70 м. и застроена площ 12.55 кв.м в УПИ I в кв. 135Б по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас за нуждите на „Онкологичен корпус към „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД.

Възражения по инвестиционното предложение се приемат в 14-дневен срок на адрес:
РИОСВ – Бургас , ж-к. „Лазур“ , ул. Перущица“ № 67.