Експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка по сигнал за разораване на дюни на южния плаж в Несебър, съобщават от Инспекцията. На място е констатирано, че е изкопан ров с дълбочина около 1 метър по протежение на черния път, водещ към плажа. С GPS устройство е установено, че изкопът преминава по границата на защитената територия - Природна забележителност (ПЗ) „Пясъчни дюни 5 бр. – град Несебър”, без да навлиза в нея.

Защитената територия не е засегната, но е констатирано нарушаване на ландшафта. В момента на извършване на проверката не е установено присъствие на лицата, извършили изкопа. Предстоят съвместни проверки и с други компетентни органи за установяване на причините за нарушението и образуване на административно-наказателно производство, включително и предприемане на мерки за възстановяване на нанесените щети.

На 13 януари 2023 г, до ДЛС „Несебър” е изпратено предписание от РИОСВ-Бургас за ограничаване достъпа на моторни превозни средства (МПС) до защитена територия на дюнни образувания на Несебър – юг. Според предписанието, трябва да се монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо единствено навлизането на превозни средства от севернта страна на защитената територия. Нарушението е извършено от срещуположната страна на територията.