Лекарите от Белодробната болница в Бургас провеждат кампания по безплатни профилактични прегледи за туберкулоза и други заболявания на белия дроб. Прегледите се извършват от 17.00 часа в офиса на здравните медиатори, който се намира на ул. "Кубрат" № 1, ет. 2 в кв. „Победа“.

От профилактичните прегледи за туберкулоза могат да се възползват всички желаещи, включително и здравно неосигурени лица.

Прегледите се организират и провеждат в рамките на изпълнение на "BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, дейност „Повишаване на здравната култура