Община Поморие стартира проект, с който ще се извърши подмяна на всички осветителни тела на територията на Каблешково, Ахелой, Каменар и Поморие. На мястото на старото улично осветление ще бъдат поставени модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи, които значително ще понижат загубите на електрическа енергия:

  • в Каменар – 191 бр. нови осветители;
  • в Каблешково – 538 бр. нови осветители;
  • в Ахелой – 409 бр. нови осветители;
  • в Поморие – 827 бр. нови осветители и 5 бр. LED панели.

За енергийната ефективност ще допринесе и въвеждането на система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа. Стойността на проекта е 784 934.35 лв, като след реализацията му ще се създадат по-добри условия за живот за 19 323 жители на общината. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

„Изключително горд съм с екипа от отдел „Управление на проекти“, защото успя да защити именно този важен за всички нас проект. Изпълнението му засяга почти две трети от жителите на общината и освен че ще направи улиците ни по-светли, значително ще допринесе и за намаляване на високите разходи за улично осветление“, каза кметът Иван Алексиев в рамките на днешната начална пресконференция. Той поясни, че дейностите ще започнат от град Ахелой: „Идеята ни е за да активния туристически сезон градът да свети по един нов начин. През юли и август ще продължим работа в Каблешково, а след края на сезона ще започне подмяна на осветлението и в град Поморие. Ползите от тази интелигентна система за осветление са много, но най-важното е, че тя може да се надгражда и чрез различни програми да подменим осветителните тела в още населени места“.

С реализацията на проекта ще се стимулира производството на енергия от възобновяеми източници, ще се подобри енергийната ефективност в община Поморие и ще се повиши експертният капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия. Това стана ясно от думите на ръководителя на отдел „Управление на проекти“ Георги Петков, който даде по-детайлна информация за предстоящите дейности.

На пресконференцията присъстваха кметове и представители на обхванатите от проекта населени места, граждани и медии.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), който се осъществява с финансовата подкрепа от Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. по договор за финансиране: BGENERGY-2.001-0058-006/26.02.2021 г.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

https://eeagrants.org/countries/bulgaria