Днес се състоя началната пресконференция по проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие ведно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

„Изключително важно е да пазим морето и природните дадености на Поморие, защото ние сме курортен град, а без чисто море и чисти плажове няма как да развиваме туризъм и да предлагаме високо качество на нашите туристи.“, това каза кметът Иван Алексиев по време на събитието, на което присъстваха ученици от СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие, представители на рибарското сдружение, жители на Поморие и екипът на проекта.

Георги Петков – представител на Местната инициативна рибарска група – Поморие и партньор по проекта, уточни, че един от приоритетите в стратегията на сдружението е именно опазване на околната среда. „Това е проект, който надгражда направеното до момента и цели да формира нагласи и поведение, което подкрепят и страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.“, допълни той.

Пред присъстващите бяха представени основните цели и дейности по проекта, сред които основната е закупуването на два високотехнологични водни дронове за събиране на плуващи на повърхността на водата отпадъци, като полиетиленови торби, битови пластмаси, изоставени хрилни мрежи и др. Дроновете ще могат да откриват химикали във водата и ще събират данни за морската среда. По този начин ще бъде осъществено почистване и последващ мониторинг и управление на водите на трите целеви акватории по проекта, а именно: река Ахелой, Поморийското езеро и морската околна среда по бреговете на Черно море, вкл. двете пристанища в гр. Поморие.

Проектът предвижда още провеждането на две образователни и една национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води и изработване на рекламни и информационни филми.

Община Поморие изпълнява проекта в партньорство с Местна инициативна рибарска група /МИРГ / – Поморие и норвежката фирма International Development Norway AS, която ще сподели добри практики и ще участва в провеждането на обученията за приложимостта и повторното използване на събрани отпадъци от повърхността на водните ресурси.

Срокът на изпълнение на проекта е 26.02.2023 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие ведно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.