През следващите две години Община Камено ще бъде част от проекта Co-PREVENT - Партньорство за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в зоната на Черноморския басейн, eMS Ref No: BSB – 802. Проектът има за цел да осигури безопасност и по-добра среда за живот на хората чрез подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни, участващи в превенцията и управлението на бедствия. Дейностите обединяват институции от Турция, България, Гърция и Молдова, за да разработят общи иновативни механизми за подобряване на обмена на данни и системите за трансграничен обмен на информация за околната среда и ранното предупреждение в рамките на Черноморския басейн.

Проектът Co-Prevent се финансира по Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. на Европейския съюз, приоритет 2. Насърчаване на координацията на опазването на околната среда и съвместното намаляване на морските отпадъци, СО 2.1 Подобряване на съвместния мониторинг на околната среда. Водещ бенефициент е Главна дирекция по горите на Истанбул, Турция в партньорство с Община Камено, Главен инспекторат за извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи на Република Молдова и Анатолоки организация за местно развитие от Гърция.

От общия бюджет на проекта - 839 154,70 евро, Община Камено ще получи 214 412,70 евро. Те ще бъдат използвани за финансиране на дейности за анализи и изготвяне на карта на опасностите от трансгранични бедствия: ситуации на горски пожари и наводнения, повишаване на местния капацитет за трансгранично ефективно реагиране при бедствия и прилагане на иновативен подход за гарантиране на устойчивост на мерките за превенция срещу бедствия в зоната на Черноморския басейн.

Община Камено ще внедри инсталации за мониторинг на нивото на водите в 10 точки и система за ранно предупреждение от наводнения, която ще подава информация 24/7.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз.