Стартира процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства на държавната администрация и техните поделения по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2022 год..

За град Бургас заявените работни места са 79 за 21 институции и ведомства, като техният брой е най-голям за НАП, Агенция „Митници”, Агенция по заетостта, ИА „Рибарство и аквакултури”.

Право на участие в програмата имат младежи до 29 години със завършено висше образование, които не притежават трудов стаж по придобитата специалност. С одобрените след провеждане на интервю кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца.

Крайният срок за включване в програмата е 29.10.2021 год..Подаването може да стане и по електронен път. Линкът към електронното заявление е https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.

Подробна информация за работните места и условията за заемане може да се получи в Дирекция „бюро по труда„ Бургас.