Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас и Тракийски университет – Одрин изпълняват проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs), който има за цел създаването на изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион. Иницциативата е за сътрудничество на научно – изследователски институции в областта на опазването на околната среда и по-специално намаляване на замърсяването, устойчиво управление на водните екосистеми и ефективно използване на морските и водни ресурси. Целите на проекта бяха представени на пресконференция, която се проведе онлайн. В нея участваха прф. д-р Магдалена Миткова – Ректор на Университет „проф. Д-р Асен Златаров“, Бургас, проф. Д-р Ерхан Табакоглу – Ректор на Тракийски университет в Одрин, членове на екипа за управление на проекта, предствители на медии.

„Ние ще изпълним този проект в срок и с високо качество, както и всички прдедвидени дейности. Ще създадем добра научна структура в нашите университети и ще допринесем за развитието на нашите две страни.“, каза проф. д-р Магдалена Миткова.

Проектът „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs) е финансиран по Приоритетна ос 1 на Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 (Interreg IPA Cross-border Cooperation Bulgaria - Turkey Programme)

Той предвижда създаването на Научно – изследователските центрове в Бургас и Одрин, в рамките на които ще бъдат оборудвани и ще функционират: Лаборатория за анализ на замърсяването на водите с пластмаса, Лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми, Лаборатория по аквакултури и биотехнологии.

Центровете ще играят ролята на научна инфраструктура за съвместна работа на учени, изследователи, местни и регионални институции в разработването на общи подходи, методологии, модели и инициативи за устойчиво използване и управление на природните ресурси. Научно – изследователската дейност на центровете е комбинирана с тяхната образователна функция по отношение на включване на студенти и ученици в изследователски задачи и проекти, провеждане на информаационни кампании и работа с местните общности за формиране на екологично отговорно поведение.

При изпълнението на проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Тракийски университет партнират с Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зеленский” – гр. Бургас и Гимназията в Едирне. Ученици и преподаватели от двете гимназии ще участват активно в доброволческите и информационно – образователни инициативи, предвидени по проекта като демонстрация на възможностите за ефективно партньорство между различните нива на образователните екосистеми в региона.

Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

Изграждане на изследователски цетрове за син растеж в Бургас и Одрин, включително лаборатории за изследване на замърсяването на водни тела, анализ и моделиране на екосистеми, аквакултури и биотехнологии;

Разработване и тестване на методологии и подходи за изследване на замърсяването с фокус върху замърсяването с микро пластмаса, на екологичния статус на водните тела и екосистемните услуги, на потенциала за устойчиво използване на водните ресурси;

Дейности за подобряване на регионалния капацитет за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и синия растеж – създаване и функциониране на виртуална класна стая, инициативи за стимулиране на участието на студенти и ученици в научно – изследователски проекти, създаване на регионално партньорство за сътрудничество в областта на мониторинга и опазването на околната среда.

Проектът е пътвият стратегически проект, финансиран по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 с общ бюджет 2 855 246 Евро.