На основание чл.23 ал. 4 т.1 от ЗМСМА и чл.32 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам ДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 30.07.2020 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на „Гражданска отбрана” гр.Камено при проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Камено и неговите комисии за периода м.ноември 2019г.-м.юни 2020г.

Докл:Радослав Балтаджиев

Председател на ОбС Камено

2.Докладна записка относно: Отчет на Инициативен Комитет „Милосърдни за Община Камено”.

Докл: Иван Димитров

Общ.съветник , Председател на ИК

3.Докладна записка относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Камено за 2021 година.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

4.Докладна записка относно: Разрешаване функционирането на самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2020/2021 г.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

5.Докладна записка относно: Включване на ДГ с. Черни връх в Списъка на средищните детски градини за учебната 2020/2021 г.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

6.Докладна записка относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

7.Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

8.Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна на НТП на ПИ с идентификатор 73211.26.5, с площ 95 835 кв.м., в местността „Паметника” по КККР на с.Трояново, с трайно предназначение на територията-„Земеделска”, НТП „Пасище”.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

9.Докладна записка относно: Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ І-154, в квартал 13, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

10.Докладна записка относно: Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІХ-108, в квартал 3, по плана на с.Русокастро, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

11.Докладна записка относно: Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ХІІ-1058, в квартал 95, по плана на гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

12.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Георги Янчев Проданов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

13.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Иванка Иванова Кузманова за прекратяване на съсобственост между нея и останалите наследници на Иван Станков Кузманов и Община Камено.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

14.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Нани Пеев Нанев за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

15.Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, общ.Камено, обл.Бургас чрез провеждане на публичен търг.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

16.Докладна записка относно: Заявление за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за изграждане на канализация.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

17.Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС КАМЕНО:/П/

/Радослав Балтаджиев/

ЗАБЕЛЕЖКА: Кметовете по населени места да поставят поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на населението.