Канцерогенното вещество бензопирен е открито в български биологичен див чесън /Allium ursinum/, внесен в няколко европейски страни. Информацията е публикувана на 1 март в Европейската система за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи (RASFF). Съобщението е изпратено от Франция след доказване на токсичния индустриален замърсител. Хранителният продукт се разпространявал в 6 държави - Франция, Белгия, Дания, Германия, Холандия и Люксембург. Съгласно класификацията на RASFF рискът за потребителите е определен като „сериозен“. До момента обаче Българската агенция по безопасност на храните мълчи. В изсушения див чесън лабораторно е установено съдържание на бензопирен от 20 мг/кг и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) от 150 мг/кг, което е около 10 пъти повече от разрешените за консумация пределно допустими норми. Към 16 март засегнатите държави, където е бил внесен дивият чесън, са предприели мерки по изтегляне от търговската мрежа, като само България не е информирала RASFF за предприети действия. Замърсителите - бензопирен и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), са от един клас органични съединения. Получават се предимно при горивни процеси в индустрията и бита, като основни източници са въглищни и газови централи, горенето на биологични отпадъци, стари гуми и др. Рискови за натрупване на тези замърсители са месните храни, особено пушените и печените на скара. Бензопирен и ПАВ са изключително токсични съединения. Освен това засягат имунната система и могат да доведат до стерилитет при хората. Български биопродукти ментета масово заливали пазарите в Европейския съюз. Източник: Марица