Електростатичният филтър за мокра очистка на газовете, който „Кроношпан” използва в производството си в Бургас от 2009 год., официално беше обявен за водеща и препоръчителна технология на провелото се в края на 2015 год. в Севиля заседание на работната група от дървопреработвателната промишленост.

В срещата участваха представители на различни компании, организации и министерства на екологията от Австрия, Белгия, България, Чехия, Полша, Англия, Ирландия, Франция, Германия, Дания, Италия и домакините от Испания, които се обединиха около един общ документ, посветен на технологиите и иновациите в дървопреработването.

Изготвеният и одобрен доклад от заседанието на 20 ноември 2015 год. в Севиля е официално публикуван в ЕК, а електростатичният филтър е определен за „НДНТ”, т.е за „най-добра налична техника”.

Документът регламентира параметрите на допустимите емисии, които могат да бъдат изпускани от сушилните инсталации в атмосферата, въздуха и водите при обработка на дървесина.

Участниците в заседанието в Севиля обединиха позициите си не само за най-добрата технология за очистка на газовете, но и за препоръчителната техника, която измерва показателите на емисиите и допустимите количества. Замерванията трябва да се провеждат минимум два пъти годишно според изискванията на Европейската комисия.

От анализите става ясно, че България е третата страна в ЕС заедно с Австрия и Германия, която регламентира най-консервативни лимити за отделяне на прахови частици и общи въглеводороди в атмосферата.

Изчисленията показват, че след въвеждането в експлоатация на електростатичния филтър за мокра очистка на газовете производствата на Кроношпан покриват новите стриктни норми за допустими емисии на фини прахови частици до15 млгр. на нормален куб. м.

България е приела възможно най-строгия стандарт, защото в повечето европейски страни този показател е до 50 млгр. на куб. м., в Италия достига до 80 млгр. на куб. м., а във Франция дори няма лимити.

Кроношпан притежава заводи в над 20 страни в Европа и навсякъде в тях са приложени едни и същи стандартизирани добри практики, благодарение на разработено вътрешно фирмено ноу хау, базирано на 118 годишен опит и история в сферата на дървопреработвателната промишленост.