Община Камено бе одобрена по проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Финансирането от 391 125.81 лева е за интергриране на пазара на труда на неактивните и необразовани младежи до 29 години. През следващите месеци младите хора ще придобият професионална квалификация като преминат през обучения, за да получат подходяща заетост. Това от своя страна ще допринесе за постигането на стратегическите цели на ОПРЧР при изпълнение на стратегията Европа 2020 в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване.

Срокът на проект „Интегриране на икономически неактивни младежи от община Камено чрез професионални обучения и мотивация” по приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” е 18 месеца.

През този период ще бъдат обучени 62 младежи от 15 до 29 г., които са извън заетост, извън образование и не са регистрирани в ДБТ. Те са жители на Камено и на прилежащите села с. Свобода, с. Кръстина, с. Винарско, с. Вратица, с. Трояново, с. Константиново, с. Русокастро, където след придобиване на професионална квалификация по професиите Помощник в строителството, Озеленител и Охранител ще бъдат назначени на работа.

С този проект се цели подобряване качеството на живот на младите хора на територията на община Камено.

Партньор по проекта на Община Камено е "Евроквалификационен център" АД.