Община Поморие спира да приема Заявления за финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Това се налага поради изчерпване на финансовия ресурс от 3,5 млн. лева, определен от оперативната програма.

Към настоящия момент, към Оперативната програма са регистрирани 24 сдружения на собственици и са подадени 10 заявления за интерес. Приетите досега документи ще бъдат разгледани от експертна комисия и ще се извърши проверка на място, преди да се сключат договорите между Общината и Сдруженията на собствениците.

Новите заявления за интерес и финансиране на мерки за постигане на енергийна ефективност вече ще се приемат според правилата на Националната програма за енергийна ефективност, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. и допълнена с ПМС № 23/04.02.2016 г. Допълнително условие по националната програма е многофамилните жилищни сгради да са на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Община Поморие разполага с отделен ресурс от още 3,5 млн. лева, който е предназначен за внедряване на енергийна ефективност на публични сгради. Чрез него ще бъдат санирани сградите на ОУ „Христо Ботев”; на СОУ „Иван Вазов” (начален курс, вкл. физкултурния салон); на РУП, на РСПБЗН, на Историческия музей и на общинската администрация.

„Радвам се, че така бързо успяхме да организираме и стартираме процеса за енергийно обновяване на домовете в нашия град. Благодаря на всички за доверието към нас, но за съжаление финансовата рамка и състезателният принцип на програмата не позволяват да удовлетворим желанията на всички кандидати. Уверявам ви, че дори и тези десет жилищни блока, заедно с публичните сгради, които ще санираме с европейски средства, са изключителна възможност, предоставена само на 28 града в България, сред които е Поморие. Желанието ни е максимално да се възползваме и от Националната програма, така че да преобразим изцяло нашия град.”, коментира кметът Алексиев.