Правителството прекрати едностранно договора за концесия на морски плаж - къмпинг „Китен” с фирма „Лазурен бряг” АД. Причината - констатирани системни неизпълнения на основни задължения. Концесионерът не е представил банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задължението за плащане на концесионно възнаграждение за 2015 г., нито гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси и с охраната на труда през 2014 г. и 2015 г.

Дружеството не е плащало и дължимото възнаграждение на държавата за 2014 г. и 2015 г. Общата стойност на всички непогасените задължения по договора възлизат на 217 000 лв., заедно лихвите и неустойките.