О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О

ПОКАНА

На основание чл.23 ал. 4 т.1 от ЗМСМА и чл.32 ал.1 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам ПЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 27.02.2020 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.00 часа в залата на Общината при проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка относно: Приемане на „Програма за управление на Община Камено за периода 2019-2023 г.”

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

2.Докладна записка относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

3.Докладна записка относно: Приемане отчета за извършената работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Камено за 2019 година.

Докл: Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

4.Докладна записка относно: Приемане на Програма за Енергийна ефективност на община Камено, съгласно чл.12, ал.2 и ал.9 от Закона за енергийна ефективност.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

5.Докладна записка относно: Приемане на Наредба за промяна на Наредба за реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Камено.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

6.Докладна записка относно: Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от ПИ с идентификатор 80916.503.7, по КККР на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

7.Докладна записка относно: Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ X-18, в квартал 19, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

8.Докладна записка относно: Предложение към Община Камено за закупуване на идеални части от УПИ ІІ-18, в квартал 19, по плана на с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас в съсобственост.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

9.Докладна записка относно: Постъпило заявление от Пейчо Бончев Андонов за прекратяване на съсобственост между него и Община Камено.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

10.Докладна записка относно: Отпускане на субсидия за 2020 г. за изработване на костюми за Кукерска група към читалището в с.Трояново.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

11.Докладна записка относно: Актуализиране на списъка за 2020 година на пътуващите служители на Община Камено, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

12.Докладна записка относно: Одобряване на промяна в структурата на Община Камено.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

13.Докладна записка относно: Определяне представител на община Камено в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр.Бургас.

Докл:Жельо Вардунски

Кмет на Община Камено

14.Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС КАМЕНО:..............................

/Радослав Балтаджиев/

ЗАБЕЛЕЖКА: Кметовете по населени места да поставят поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на населението.