Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти с обща площ 6 дка в землището на с. Завой, община Тунджа. Терените ще бъдат засегнати при изграждането на съоръжение по железопътната линия Ямбол-Зимница при гара Завой. Обектът е част от проекта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за рехабилитация на жп участъка Пловдив-Бургас, който е от национално значение.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в община Стара Загора с оглед внасянето му като непарична вноска в капитала на „.Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Имотът представлява терен с площ от 1187,471 дка и е застроен с 93 сгради. Кабинетът възложи на министъра на икономиката да осъществи дейностите по увеличението на капитала на държавното дружество.

За публична държавна собственост беше обявен имотът в Несебър, върху който е изградена водната учебна спортна база. Съоръженията се ползват от Националната спортна академия „Васил Левски“, а с днешното решение преминават в управление на висшето училище.

Сградите и терените на Селскостопанската гимназия в Садово и на професионалните гимназии по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ в Плевен, по горско стопанство и дървообработване „Стефан Божков“ в Батак, по механизация на селското стопанство в Септември и по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“ в Златарица бяха прехвърлени в собственост на съответните общини. Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Промяната се прави поради преобразуването на училищата в общински.