Кабинетът обяви започване на конкурсна процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ “Блок 1-26 Хан Тервел”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Площта е с размер над 4000 квадратни километра. Разрешението за проучването ще е за срок от 5 години, като спечелилият конкурса ще може да поиска и две удължения за срок от по 2 години.

От потенциалните участници се изисква да са реализирали не по-малко от 150 млн. евро нетни приходи от продажби общо за последните три финансови години. Кандидатите ще трябва да внесат депозит от 15 000 лв. за участие в конкурса. Както и да разполагат със софтуер за интерпретация на събраните сеизмични данни, както и с необходимия експертен състав, необходим за извършване на дейностите по разрешението.

Минималната задължителна работна програма предвижда прокарване на нови 3D сеизмични изследвания, изготвяне на геоложки модел с цел оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, оценка на петролния потенциал и евентуално прокарване на един търсещ сондаж.