Броят на печатите за общинската избирателна комисия е до три.

Председателят на общинската избирателна комисия и определен с решение на комисията член, на свое заседание след получаване на печатите ги маркират по уникален начин.

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко три отпечатъка от всеки от маркираните печати, съгласно приложението.

За всеки от печатите се съставя отделен протокол.

Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК)

Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: СИК МИ 2023 и уникален деветцифрен номер, който съдържа буквено-цифрения код на общината по ЕКАТТЕ (общо пет позиции – три позиции за името на областта и две позиции за номера на общината в областта), а последните четири позиции започват с 0001 и продължават съобразно с броя на печатите.

Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10% по-голям от общия брой на секциите.

Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. В пръстена се изписва текстът „МИ 2023“. Във вътрешния кръг се изписва уникален деветцифрен номер.

За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по един резервен печат.

Председателят на секционната избирателна комисия/ подвижната секционна избирателна комисия и определен от комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините и изборните книжа.

За маркирането се съставя протокол (Приложение по образец, утвърден с решение на ЦИК), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко три отпечатъка от маркирания печат.

На страницата са публикувани решение относно определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове, както и решение относно единна номерация на избирателните секции в България за изборите на 29 октомври 2023 г.