Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на лични асистенти започна в Община Созопол. Тя се провежда по проект „Нови възможности за грижа“. В рамките на програмата ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Специалистите, които желаят да бъдат ангажирани по проекта трябва да подават Заявление (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината (района) – партньор по проекта в срок от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

Заявленията се входират в административната сграда на Община Созопол, адрес: гр.Созопол, пл. Хан Крум №2, Фронт-офис.