Лабораторната медицина е по-различна, защото пациентът рядко се среща очи в очи с лекарите, които извършват изследванията. Резултатите обаче винаги са важни за лечението. А зад тях стои трудът на цял екип.

Тази година „ЛИНА” отбелязва 20 години от създаването на микробиологичната си лаборатория, като повдига завесата и разкрива мащабите, с които се е развивала през тези две десетилетия. Към днешна дата тя отдавна е най-голямата в Бургаска област и една от водещите в страната, а от няколко години е и база за специализация на лекари и обучение на студенти. Така акцент е поставен както на грижата за пациентите, така и на създаването на собствени кадри.

Но къде изследват нашите проби и кой и как обучава специализантите?

Екипът

Микробиологичната лаборатория в „ЛИНА“ е създадена през 2002 г. Първият лекар, който започва и продължава да работи до днес, е д-р Георги Славов. Освен специалност „Микробиология“, придобита през 1997 г., той има и специалност „Епидемиология на инфекциозните болести“ от 1993 г.

През 2014 г. в микробиологичната лаборатория постъпва доц. д-р Сашка Михайлова, д.м., която през 2007 г. е придобила специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“. Оттогава последователно е била асистент, старши асистент и главен асистент в Медицински университет – Плевен. От 2016 г. е доцент в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Тя е провела индивидуални обучения за овладяване на високотехнологични диагностични методи в Белгия, Швеция и Шотландия. Завършила е специализирани курсове в Австрия, Англия, Германия, Испания и Италия. Към момента преподава на студенти от всички медицински специалности. Доц. Михайлова е сертифициран специалист за работа с тестовете T-SPOT.TB, Femoflor® Screen и Androflor® Screen.

През 2016 г. към екипа се присъединява доц. д-р Калина Божкова, д.м. Тя е придобила специалност „Микробиология“ през 1979 г., а през 1987 г. получава образователна и научна степен „Доктор по медицина“. Хабилитира се като доцент през 2002 г. в Медицински университет – Варна. През периода 2008-2012 г. е ръководител на катедрата по микробиология и вирусология в Медицински университет – Варна. От 2002 г. до 2015 г. доц. Божкова е началник на лабораторията по клинична микробиология и вирусология в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Участвала е в държавната комисия за придобиване на специалност по микробиология. Доц. Божкова е провела курсове за следдипломна квалификация в Германия, Унгария и Русия.

От 2017 г. в микробиологичната лаборатория започва да работи д-р Даниела Атанасова, д.м. През същата година тя е придобила специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“. В периода 2011-2017 г. е асистент в катедра „Медицинска микробиология“ на Медицински университет – София.

Д-р Теменуга Янева става част от екипа на микробиологичната лаборатория през 2019 г. От 1998 г. е със специалност „Педиатрия“. По специалността работи до 2014 г. в СХБАЛ „Проф. Темелков“ – Варна. През 2015 г. придобива специалност „Микробиология“.

От 2022 г. в СМДЛ „ЛИНА“ започва следдипломно обучение за придобиване на специалност „Микробиология“ д-р Берна Бейтулова. Тя завършва медицина през 2021 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

В ежедневната работа на микробиологичната лаборатория участват и магистрите-биолози: Цветелина Кутлева, Деница Аветисян и Филморена Рашкова; бакалаврите-биотехнолози: Зорина Рангелова, Таня Илиева, Георги Христов и Мариета Коева; както и медицинските лаборанти: Гюрай Мустафа, Александра Алексиева и Зорница Бунова.

Част от апаратурата е уникална за страната

Апарат за идентификация MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry)

Идентификацията е процес на определяне на принадлежността на даден микроорганизъм към даден вид. За тази цел микробиологичната лаборатория използва различни анализи. С класическите методи идентификацията се постига за 1-2 дни, а с апарата MALDI-TOF MS – за минути. Голямо предимство на апаратното изследване е възможността за паралелен анализ на 192 проби.

Видовата диагностика чрез тази технология е не само по-бърза, но и по-прецизна в сравнение с имунологичните и биохимичните тестове. В случая се използва протеомен анализ, благодарение на който с изключителна точност се идентифицират бактерии и гъбички.

За идентификацията се използват микробни култури. Те се смесват с матрица върху специална плака, въвеждат се в апарат и се въздействат от лазер. Като резултат се генерират т.нар. MALDI-TOF спектри, анализират се чрез софтуер и се сравняват със съществуващи профили в база данни.

MALDI-TOF MS осигурява висока достоверност. Апаратът разграничава 1316 вида бактерии и гъбички. Благодарение на уникалния анализатор лаборатория „ЛИНА“ дава резултати за видове, които се съобщават рядко.

Съществено е да се знае, че при назначаване на антибиограма микробиологът взема предвид каква е видовата идентификация, за да определи кои антибиотици да се изследват и след това да отчете резултатите. Идентификацията е от значение и за съобразяване с природната резистентност на микробите, която е видово обусловена.

Апарат за хемокултури DL-Biotech 32

Хемокултурата е златен стандарт като средство на първи избор за диагноза на инфекциите на кръвта. За целта се взема кръвна проба, поставя се в хранителна среда и се инкубира за определен период от време. При наличие на микробен растеж, диагностиката продължава с идентификация на бактериите или гъбичките и изпитване на чувствителността им към различни антимикробни средства. Автоматизацията на процеса осигурява редица предимства пред ръчното изследване.

Скъсява се срокът за получаване на окончателен резултат в случай, че е негативен, от 8 на 5 дни. Скъсява се и времето за установяване на микробен растеж – за 90% от позитивните хемокултури се дава индикация в рамките на 24 часа.

Редуцира се броят на фалшиво-отрицателните хемокултури, свързан с предшестваща антимикробна терапия на пациента. Този ефект се постига чрез включване в хемокултурите на специални смоли, които неутрализират антибиотиците.

Намалява се рискът за замърсяване поради ограничения брой мануални дейности.

Изисква се по-малък обем кръв при новородени и кърмачета.

Съществува възможност за проследяване в реално време на микробен растеж и в други клинични проби: ликвор, плеврален пунктат, асцитна течност и т.н. Всички те се мониторират непрекъснато. На всеки 10 минути апаратът проверява за наличие на микробен растеж и отчита продължителността на култивиране.

Апарат за урини HB&L Uroquattro

Откриването на микроорганизми в урината е ключов момент при диагностиката на инфекции на отделителната система. Посявката на урина е основен метод за установяване на бактерии в пикочните пътища. Резултатът от култивирането се получава обичайно на следващия ден.

Лаборатория „ЛИНА“ използва два апарата от уникалния анализатор за откриване на бактерии в урината HB&L Uroquattro. Чрез съвременната технология се наблюдават фазите на растеж на бактериите и се проследява количеството им в реално време.

Методът се характеризира с висока чувствителност, като анализаторът открива само живите бактерии и не се влияе от наличието на еритроцити, левкоцити, мъртви клетки и соли в пробата.

Чрез апарата HB&L Uroquattro се избягва влиянието на замърсителите, чийто растеж обикновено е под прага на детекция и не се отчита като значим.

Предимство при работата е използването на много малко количество урина, което понякога е съществен факт, напр. при малките деца.

Нови проби могат да бъдат зареждани по всяко време на анализа като отделната проба се отчита самостоятелно и независимо от предишните.

Ако в лабораторията постъпи урина за микробиологично изследване между 7 и 12 часа, при липса на бактериален растеж, пациентът получава отрицателния си резултат в деня на даване на пробата. Ако анализаторът установи наличие на бактерии в урината, изследването продължава с допълнителна посявка и антибиограма.

Апарат за идентификация и чувствителност Vitek 2 Compact

Представлява напълно автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на антибиотична чувствителност.

Идентификационните карти на апарата са затворени системи, в които едновременно протичат 64 биохимични реакции, мониторирани на всеки 15 минути. Получените резултати се обработват софтуерно и така се осигурява бързо и точно идентифициране на микроорганизмите. Всяка карта е обозначена с баркод, съдържащ информация за вид, партиден номер, срок на годност и уникален номер.

Системата VITEK 2 Compact идентифицира 187 вида Грам-отрицателни бактерии, 128 вида Грам-положителни бактерии, 57 вида гъбички, 36 вида от родовете Neisseria и Haemophilus, 91 вида анаероби и коринебактерии.

Идентифицираните микроорганизми се изследват за чувствителност към широка гама антимикробни препарати: 78 антибиотика за Грам-отрицателни бактерии, 67 антибиотика за стафилококи и ентерококи, 23 антибиотика за Streptococcus pneumoniae, 18 антибиотика за други стрептококи и 6 противогъбични средства.

Апаратът отчита минималните инхибиращи концентрации, както и определени механизми на резистентност.

Процедурите на работа са стандартизирани, контролирани и проверявани съгласно европейските изискванията за управление на качеството в микробиологичните лаборатории.

Инкубатор Brunswick™ Galaxy 14 S CO2

Термостатът, в който се подава въглероден диоксид (CO2) е задължителен апарат за всяка съвременна микробиологична лаборатория. Той е необходим за инкубация на посевките, които се правят от различни проби, както и за част от антибиограмите. В лаборатория „ЛИНА“ този термостат дава възможност да се извършва и теста за туберкулоза T-SPOT.TB.

Линията инкубатори New Brunswick с CO2са първите, които използват технология за директно нагряване, ефективна високотемпературна дезинфекция, стандартни инфрачервени сензори за CO2и безшевни камери, което елиминира необходимостта от вентилатор. Уникалният дизайн с директно нагряване на шестте страни, т.е. включително и на вратата, създава прецизна циркулация на въздуха в камерата с изключително равномерен контрол на температурата и концентрацията на CO2. Редуциран е и рискът от замърсяване.

Имунологичен анализатор Alegria

Напълно автоматизиран анализатор, предназначен за диагностика на инфекциозни и автоимунни заболявания. Базиран е на SMC (Sensotronic Memorized Calibration) технология. Във всяка тест лента с тази технология е включен пълен набор от реагенти за анализ на една проба, както и баркод, който съдържа необходимите детайли за анализа. Така информационната технология гарантира, че се изпълняват само тестове, отговарящи на изискванията за качество.

Инкубационното устройство с контролирана температура осигурява възпроизводими и точни резултати. Има възможност за тестване на 30 проби в един цикъл за по-малко от 2 часа. Alegria притежава широко тестово меню с повече от 130 параметъра.

В лаборатория „ЛИНА“ за целите на микробилогичната лаборатория се използват тестове за доказване на антитела от класове IgA и IgG срещу Helicobacter pylori, Yersinia spp. и Bordetella pertussis toxin; антитела от класове IgM и IgG срещу Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae.

Имунологичен анализатор Euroimmun Analyzer I-2P

Апаратът е отворена система за напълно автоматизирана обработка на проби чрез метода ELISA.

Осигурява бърза, лесна и сигурна рутинна работа, благодарение на възможността за идентифициране на баркодове на пациентски проби и за разпознаване и разпределяне на използваните реактиви. Друга важна характеристика е блокът за климатичен контрол, който осигурява постоянни условия на инкубация независимо от колебанията на температурата в лабораторията.

Системата може да работи с повече от 800 валидирани теста за автоимунна и инфекциозна диагностика. Осигурява бърза обработка. Има капацитет за 80 проби на цикъл.

В лаборатория „ЛИНА“ за целите на микробилогичната лаборатория се използват тестове за доказване на антитела от класове IgM и IgG срещу причинителите на Марсилска треска (Rickettsia conorii) и Ку-треска (Coxiella burnetii), а при Chlamydia trachomatis - IgM, IgA и IgG.

Термосайклър DTprime

DTprime е апарат за генетични анализи. В него се извършва полимеразна верижна реакция , която може да се проследява в реално време (Real-Time Polymerase Chain Reaction, RT-PCR). Чрез този метод се създават голям брой копия (милиони до милиарди) на избрани фрагменти от генетичния материал на микроорганизмите и така се постига видова идентификация. Предимството му е свързано с възможността за детекция на минимални количества от патогените, както и за приложение при микроорганизми, които не се откриват чрез стандартна микробиологична посявка.

Инструментът включва най-съвременните технологии в PCR диагностиката с изключителна надеждност и безпроблемна експлоатация. Може да работи с роботизирани системи за подготовка на проби благодарение на специалния си дизайн. Оригиналният софтуер намалява вероятността за грешки. Има капацитет за 96 проби. По едно и също време може да протичат различни анализи. На този апарат се извършват уникални изследвания като: Femoflor® Screen и Androflor® Screen. Освен за комплексна оценка на гениталната микробиота, апаратът се използва и за откриване на отделни причинители на сексуално предавани инфекции: Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp., Candida spp. и др.

Избирайки лаборатория „ЛИНА”, пациентите избират да се доверят на професионалисти с доказан опит, които използват най-модерната апаратура, осигуряваща надеждна и бърза диагностика.