Със своя заповед кметът Димитър Николов определи граници на районите в рамките на община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата. В тях през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

*** Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:

РАЙОНИ, включени в системата на организирано

поддържане на чистотата

ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ И

ВИДОВЕ СЪДОВЕ

0,24 и 0,12м3

/пластмасов/

1,1 м3 /Бобър/

4 м3/контейнер/

0,11 м3 /кофа Мева/

пъти месечно

пъти месечно

пъти месечно

пъти месечно

А. гр. Бургас, квартали и населени места

гр. Бургас и квартали

- ЦГЧ

6

30

8

----

- к-с "Изгрев"

6

30

4

----

- к-с "Зорница"

6

30

----

----

- к-с"Славейков"

6

30

4

----

- к-с "Бр. Миладинови"

6

30

----

----

- к-с"Лазур"

6

30

----

----

- кв."Меден Рудник"

вкл. "Районен център"

6

30

4

----

- кв. Победа,

30

30

30

----

- кв. Акации

6

30

----

----

- кв. Сарафово

15

30 (от01.06 до30.09)

15 (от01.10 до31.05)

----

----

- кв. Крайморие

15

30 (от01.06 до30.09)

15 (от01.10 до31.05)

----

----

- кв. Лозово

----

15

----

----

- кв. Д.Езерово

----

15

----

----

- кв. Г.Езерово

----

15

15

----

- кв. Ветрен

----

4

8

4

- кв. Банево

----

4

----

4

- кв. Рудник

----

----

3

4

- кв.Черно Море

----

4

3

4

- Пром. зона Север

8

15

4

----

- Пром. зона Юг

8

15

4

----

- Приморски парк

30

30

----

----

- Гробищен парк

----

8

----

----

Населени места

- гр. Българово

----

4

2

4

- с. Твърдица

----

8

4

----

- с. Маринка

----

8

----

----

- с. Димчево

----

8

----

----

- с. Изворище

----

----

----

3

- с. Драганово

----

----

----

3

- с. Брястовец

----

3

----

3

- с. Миролюбово

----

----

----

3

- с. Равнец

----

----

2

----

- с. Братово

----

8

----

----

- с. Извор

----

----

----

4

Б.Вилни зони и селищни образувания

- "Пети километър"

6

15

----

----

- вил. зона "Мин.бани "

----

4

----

4

- вил. зона. "Боровете"

----

4

----

----

- вил. зона "Росенец"

----

----

4

----

- Лесопарк "Росенец"

----

8 (от01.06 до30.09)

4 (от01.10 до31.05)

4

8 (от01.06 до30.09)

4 (от01.10 до31.05)

- с.о. Рибарско селище

----

----

4

----

- с.о. Върли бряг

----

8

----

----

- с.о. "Батака"

---

----

4

----

- с.о. "Каптажа 1"

----

4

----

----

- с.о. " Лозницата"

----

4

----

----

- с.о " Училищното"

----

----

4

----

- с.о. "Острица 1"

----

4

----

----

- с.о. "Острица 2"

----

4

----

----

-см.ф."Хайнлъка"

4

8

----

----

В. Застроени терени извън границите на районите по т.А и т.Б

-остров Св. Анастасия

----

-----

4

----

-други застроени територии

Честота на извозване на битовите отпадъци еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район .

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет "Европейски политики, Околна среда", Директор на дирекция "Околна среда", директорите на териториални дирекции, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас.
Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване.